Belangenbehartiging voor en door getroffenen van georganiseerd geweld tegen kinderen

Onze missie

Visie

Spotlight wil een einde maken aan georganiseerd kindermisbruik, mensenhandel van kinderen en kindermoord.

Spotlight is opgericht voor en door overlevenden van georganiseerd geweld tegen kinderen. Ook de mensen die naast ons staan doen mee.
Het begint met erkenning dat dit bestaat en dat dit bestreden dient te worden!
Slachtoffers zoals wij die dit hebben meegemaakt worden zelden serieus genomen en gehoord, daar willen wij verandering in brengen!


We geven kinderen en volwassenen een stem, daar waar ze zelf geen woorden voor hebben.


Waar staan wij voor:

Spotlight spreekt namens volwassenen en kinderen die te maken hebben (gehad) met georganiseerd (sadistisch) geweld in de kindertijd. In deze samenleving geloven veel mensen niet dat dit bestaat. Wij zijn getuige dat dit wel degelijk bestaat.


De volgende begrippen lichten we toe:


Georganiseerd geweld is geweld dat georganiseerd wordt en plaatsvindt in groepsverband. We kennen het vooral van organisaties zoals de Maffia, ISIS of Ku Klux Klan. Minder bekend is dat er organisaties bestaan gericht op het uitbuiten en misbruiken van kinderen en leveranciers zijn van kinderporno en kinder-prostitutie dat doorloopt tot ver in de volwassenheid. Deze praktijken wil Spotlight aan het licht bren-gen. Wij weten dat dergelijke groeperingen zich tevens schuldig kunnen maken aan drugs- en wa-penhandel en moord.


Sadistisch geweld/misbruik: misbruik waarin daders plezier beleven aan het bang en verward maken, pijnigen en onderwerpen van andere mensen. Sadisme ligt ten grondslag aan vormen van georganiseerd seksueel geweld.
Ritueel geweld: misbruik dat herhaald wordt en bestaat uit seksuele handelingen, in een bepaalde volgorde en op een welbepaalde plaats. Meestal uitgevoerd in groepsverband.
Satanisch Ritueel Misbruik (SRM): georganiseerd ritueel seksueel geweld door satanisten ofwel duivelsaanbidders. Herhaaldelijke, systematische en sadistische fysieke, seksuele en emotionele mishandeling van een kind of groep kinderen, door een groep van volwassen daders in het kader van een cult- of satansverering.


Sadisme is vaak een ‘menselijke’ drijfveer voor deze gewelddadige praktijken. Wat zo moeilijk is bij sadistisch (kinder)geweld is dat de daders mensen zijn die gewoon ogen en een sociaal leven hebben. Onder hun gedrag ligt een sadistische aard ten grondslag die in het gewone leven vaak ongezien blijft. Een sadistische aard die tot bloei komt in een georganiseerd verband voelt zich door anderen gesteund. Deze gezamenlijkheid maakt het mogelijk tot de meest onvoorstelbare gruweldaden te komen, sadistische daden die ieder begrip ver te boven gaan.


Mensen willen niet dat de mensheid zo wreed is waardoor men zich er niet in wil gaan verdiepen. Wie die stap tot verdieping wel zet, gaat erkennen dat het bestaat.


Probleem is dat het nu gebeurt, in onze Nederlandse samenleving. Het is de realiteit waarin kinderen vastzitten die dingen meemaken die niemand kan geloven. Sadisme houdt in dat daders plezier beleven aan het bang en verward maken, pijn doen en onderwerpen van andere mensen. Iemand die dit van kleins af aan mee moet maken kan niet functioneren volgens de normale verwachtingen van de maatschappij.


We willen licht laten schijnen in die uithoeken van een donkere wereld die ongezien is en vaak ontkend wordt.

We hebben geleerd het onmogelijke te moeten en afgeleerd het mogelijke te mogen. Wij van Spotlight vinden de overlevingssystemen van slachtoffers van dit geweld heel gewoon en bewonderen de creativiteit, kracht en functionaliteit hiervan. Voor ons stijgt geloofwaardigheid juist bij het ondervinden van een dergelijk overlevingssysteem.
Geen enkel normaal mens zal kunnen begrijpen wat andere mensen kinderen aan kunnen doen. Dit maakt het zo enorm moeilijk te geloven dat het wel degelijk bestaat al helemaal als een kind zonder de goede woorden te weten dit probeert uit te leggen. Wij weten als geen ander hoe het is om met de waarheid tegen muren van ongeloof en onbegrip te botsen.


Recht maken wat krom is.


Hier in Nederland bestaan georganiseerde criminele netwerken waarin kinderen misbruikt worden. Op het Dark Web zijn beelden gevonden die door dergelijke netwerken gemaakt en verhandeld wor-den. De ernst van het georganiseerde verband in combinatie met mind-control en medewerking van opvoeders, zorgt er helaas vaak voor dat deze vormen van misbruik tot ver in de volwassenheid kunnen voortduren. Een deel van de slachtoffers komt hier tijdens hun leven niet meer uit. Daarnaast is het soms moeilijk om bij deze vormen van geweld over slachtoffers en daders te spreken. Het is een systeem waarbij slachtoffers al vroeg tot dader gemaakt worden door ze te dwingen geweld uit te oefenen op anderen. Deze systemen zijn ook terug te vinden bij groeperingen die kindsoldaten ronselen.
Deze georganiseerde misdaad gebruikt soms rituelen en geloof om kinderen te onderwerpen aan het ‘hogere’ en zo te zorgen dat ze meewerken aan kinderprostitutie en kinderporno. Deze technieken vallen onder ‘mind-control’. Men spreekt dan van ritueel misbruik. Vaak wordt in deze groeperingen niet een God aanbeden maar een Duivel, dan spreekt men van Satanisch Ritueel Misbruik (SRM).


Judith Herman: “In order to escape accountability for his crimes, the perpetrator does every-thing in his power to promote forgetting. If secrecy fails, the perpetrator attacks the credibility of his victim. If he cannot silence her absolutely, he tries to make sure no one listens.” Trauma and Recovery: The Aftermath of Violence – From Domestic Abuse to Political Terror

Wat wil Spotlight voor elkaar krijgen:


  1.  De donkere wereld van georganiseerd misbruik aan het licht brengen.
  2. Erkenning voor sadistisch ritueel geweld door het bij justitie en politie als los punt te noemen; zij horen erbij maar de doelgroep is breder
  3. Justitie en politie nemen ons serieus zodat we geloofd, gezien en beschermd kunnen worden
  4. Verhalen verzamelen van overlevenden uit netwerken
  5. Bijdragen aan een georganiseerde individu-overstijgende aanpak van kinderhandel


1. De donkere wereld, daar bedoelen wij mee:

Volwassenen die als kind misbruik hebben ervaren dienen met eenzelfde respect en geloofwaardigheid benaderd te worden als alle andere mensen. Dit is een moeilijk punt omdat mensen uit een criminele wereld vaak als behorend tot die criminele wereld gezien worden en de maatschappelijke instanties dan minder gericht zijn op het redden van mensen uit deze donkere criminele wereld. Ook leren de kinderen in deze criminele wereld dat ze niets waard zijn en dat hun leven onbelangrijk of slecht is. Dus ze hebben voornamelijk afgeleerd om voor zichzelf op te kunnen komen. Verder is er vaak sprake van hervonden herinneringen, dit is één van de kenmerken van trauma. Deze hervonden herinneringen roepen bij mensen die dit niet kennen onterecht vaak ongeloof op.


2. Erkenning door justitie en politie:

2.1 justitie: In misbruikzaken is het vaak het woord van de dader tegen het woord van het slachtoffer. Hard bewijs ontbreekt en daders gaan vrijuit. Bij georganiseerd geweld is het belangrijk om misbruikzaken te gaan onderzoeken in hun verband met elkaar. Slachtoffers weten vaak niet van elkaar dat ze in eenzelfde netwerk zitten. Wanneer ze dat wel weten dan nog is justitie er vaak niet op ingericht om naar koppelingen te vragen of zoeken. In het onderzoek van VPRO Argos en van Daniel Verlaan komt naar voren dat er logischerwijs sprake zal zijn van georganiseerde verbanden. Via contact met onze achterban weten we dat er meerdere verbanden bestaan. Het wordt hoog tijd dat meer gedegen en gecombineerd onderzoek plaats gaat vinden naar verschillende organisaties.
2.2 politie: De politie zegt te weinig capaciteit te hebben om op alle zaken in te gaan. Ze doen alleen zaken van 8 jaar of jonger. Wanneer er sprake is van georganiseerd misbruik is het veelal onmogelijk voor een slachtoffer om binnen 8 jaar aangifte te doen. Na 8 jaar uit het netwerk te zijn ben je nog niet genoeg hersteld om al een zaak aan te kunnen, 20 jaar is meer realistisch. Dus zowel de capaciteit moet worden uitgebreid als de hantering-regels van welke zaken wél of niet opgepakt worden.


3. Geloofd, gezien en beschermd worden:

Mensen die aangifte doen van georganiseerd misbruik worden doorgaans niet behandeld als mensen die in een actief crimineel netwerk verstrikt zitten of daar net van gevlucht zijn. Hun onveilige situatie wordt te weinig erkend bij politie en justitie. In de meeste gevallen betreft het netwerk een direct familielid (bijv. moeder of vader) en heeft het slachtoffer geen enkel toevluchtsoord.


4. Verhalen van overlevenden uit netwerken:

Het ontvangen en opnemen van ervaringsverhalen en het uitvinden van wat het belang is voor de slachtoffers. Indien -per individu- gewenst; de ervaringsverhalen verzamelen als aanvulling voor officieel onderzoek.


5. Aanpak van kinderhandel:

Netwerken prostitueren kinderen en verkopen kinderporno. Hier is dus sprake van mensenhandel en wel, van (jonge) kinderen!  Een zeden-aanpak vanuit politie en justitie voldoet niet aan deze situaties. Het is noodzakelijk dat hier een aanpak vanuit mensenhandel gehanteerd wordt.


Missie

Daders en netwerken worden opgepakt en berecht en slachtoffers worden beschermd en krijgen een goede behandeling.  Als netwerken worden opgerold, kan voorkomen worden dat kinderen massaal misbruikt en verhandeld worden door netwerken zoals nu gebeurd.
Veiligheidsmaatregelen voor mensen die aangifte doen over een netwerk zoals naamswijziging, sa-fehouses. Daarbij ook begeleiding door traumadeskundigen op het moment van aangifte. Politie en justitie die te maken hebben met kinderhandel onderwijzen in kenmerken van vroegkinderlijke chronische traumatisering.


Visie

Mensen die georganiseerd misbruik hebben meegemaakt dienen gehoord en beschermd te worden. Netwerken dienen opgespoord en onschadelijk gemaakt te worden. Georganiseerd misbruik, sadis-tisch misbruik en Ritueel misbruik zijn een ongezien, maar wel degelijk aanwezig maatschappelijk probleem.


Bestuur Spotlight
Het bestuur bestaat uit drie bestuursleden.
Voorzitter: Stefanie Terpstra-Swinkels
Secretaris: Rosemary Lengton
Penningmeester: Ellen Kokelaar


Financieel

Het bestuur en de medewerkers werken allen vrijwillig voor de stichting en kunnen de gemaakte on-kosten vergoed krijgen.
Het financieel beheer ligt bij de penningmeester en de voorzitter. Tijdens bestuursvergaderingen worden besluiten genomen inzake de grotere uitgaves.
De stichting is afhankelijk van donaties, binnenkort komt een mogelijkheid hiertoe via de website. Wilt U nu geld overmaken kunt U een mail sturen naar info@wijzijnspotlight.nl. Dan geven we verdere informatie hierover.
RSIN: 863917719
KvK-nr.: 86276654